Condiții de utilizare

Notificare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest contract de închiriere și să parcurgeți acești termeni și condiții. Prin accesarea acestui site și a oricăror pagini ale acestuia, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile stipulate în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate mai jos, nu accesați acest site sau oricare pagină a acestuia.

Drepturi de autor © Global Payments Inc. Toate drepturile rezervate

Drepturile de autor asupra paginilor și asupra ecranelor care afișează paginile și asupra informațiilor și materialului afișat, cât și asupra aranjamentului acestora, sunt deținute de Global Payments Inc., cu excepția cazului în care se specifică altfel. Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe acest site sunt proprietatea Global Payments, a societăților sale afiliate, a filialelor sale și a altor părți. Nimic din acest site nu trebuie interpretat în sensul acordării, în mod implicit, estoppel, sau în alt mod, a oricărei licențe sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale, logo sau mărci de servicii afișate pe acest site, fără a fi obținut în prealabil consimțământul în scris al deținătorului mărcii. Toate informațiile și conținutul care includ orice programe informatice disponibile pe site sunt protejate prin drept de autor. Utilizatorilor site-ului li se interzice modificarea, copierea, distribuirea, transmiterea, afișarea, publicarea, vânzarea, licențierea, conceperea unor lucrări derivate din sau utilizarea în alt mod a oricăror informații și conținut din sau prin acest site în scopuri comerciale, publice sau alte scopuri neautorizate.

Utilizarea informațiilor și materialelor

TInformațiile și materialele conținute în aceste pagini și termenii și condițiile din prezentul pot fi modificate fără notificare prealabilă. Utilizarea neautorizată a site-ului/site-urilor și sistemelor deținute de Global Payments, inclusiv, dar fără a se limita la accesarea neautorizată a sistemelor Global Payments, utilizarea abuzivă a parolelor sau utilizarea abuzivă a oricăror informații postate pe un site, este strict interzisă. Nu toate produsele și serviciile sunt disponibile în toate regiunile geografice. Eligibilitatea pentru anumite produse și servicii este determinată în mod definitiv de Global Payments și/sau de societățile sale afiliate.

Link-uri

ACEST SITE POATE CONȚINE LINK-URI CĂTRE SITE-URI CONTROLATE SAU OFERITE DE TERȚI CARE NU SUNT AFILIAȚI AI GLOBAL PAYMENTS. GLOBAL PAYMENTS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU ORICE INFORMAȚII, MATERIALE, PRODUSE SAU SERVICII PUBLICATE SAU OFERITE PE ORICE SITE-URI APARȚINÂND UNOR TERȚI. GLOBAL PAYMENTS NU APROBĂ ȘI NU RECOMANDĂ NICIUN FEL DE INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII OFERITE PE ORICE SITE AL UNUI TERȚ ȘI GLOBAL PAYMENTS NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE DEFECȚIUNE A PRODUSELOR SAU SERVICIILOR OFERITE SAU CĂRORA LI SE FACE PUBLICITATE PE ORICE SITE AL UNUI TERȚ. GLOBAL PAYMENTS NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU CONȚINUTUL NICIUNUI SITE CARE APARȚINE UNUI TERȚ. RESPECTIVUL TERȚ POATE APLICA O POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE DIFERITĂ DE CEA IMPLEMENTATĂ DE GLOBAL PAYMENTS ȘI ESTE POSIBIL CA RESPECTIVUL SITE AL TERȚULUI SĂ OFERE MAI PUȚINĂ SECURITATE DECÂT SITE-UL GLOBAL PAYMENTS.

Nicio garanție oferită

INFORMAȚIILE ȘI MATERIALELE CONȚINUTE ÎN ACEST SITE, INCLUSIV TEXTUL, GRAFICA, LINK-URILE ȘI ALTE ELEMENTE, SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE „CA ATARE”, „DUPĂ CUM SUNT DISPONIBILE”. GLOBAL PAYMENTS NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA, CARACTERUL ADECVAT SAU COMPLET AL ACESTOR INFORMAȚII ȘI MATERIALE ȘI REFUZĂ ÎN MOD EXPRES RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE ERORI SAU OMISIUNI SURVENITE ÎN ACESTE INFORMAȚII ȘI MATERIALE. NU SE OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, IMPLICITĂ, EXPLICITĂ SAU LEGALĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE REFERITOARE LA NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR, DREPTURI DE PROPRIETATE, VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN SCOP SPECIFIC ȘI ABSENȚA UNOR VIRUȘI INFORMATICI, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INFORMAȚIILE ȘI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIȚIE PE ACEST SITE. GLOBAL PAYMENTS NU ÎȘI VA ASUMA NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN CONȚINUTUL ACESTUI SITE. NU AVEȚI DREPTUL DE A FOLOSI SAU DE A VĂ BAZA PE INFORMAȚIILE SAU MATERIALELE PUBLICATE PE ACEST SITE, ÎN SPECIAL CU PRIVIRE LA DECIZII REFERITOARE LA INVESTIȚII. TREBUIE SĂ VERIFICAȚI ÎN MOD INDEPENDENT ACURATEȚEA TUTUROR ACESTOR INFORMAȚII ȘI MATERIALE ÎNAINTE DE A LE FOLOSI SAU DE A VĂ BAZA PE ACESTEA SAU DE A LUA DECIZII REFERITOARE LA INVESTIȚII ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA.

Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ, GLOBAL PAYMENTS NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ, PIERDERI SAU CHELTUIELI CARE REZULTĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SITE SAU ORICE SITE-URI CONEXE SAU ORICE UTILIZARE A ACESTORA SAU INCAPACITATE DE A UTILIZA ORICE PARTE, SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE DEFECT SAU FUNCȚIONARE, EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, DEFECȚIUNE, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMITERE, VIRUS INFORMATIC SAU DEFECȚIUNE A LINIEI SAU SISTEMULUI, CHIAR DACĂ GLOBAL PAYMENTS SAU REPREZENTANȚII ACESTEIA AU FOST AVERTIZAȚI DE POSIBILITATEA SURVENIRII UNOR ASTFEL DE DAUNE, PIERDERI SAU CHELTUIELI.

Informații previzionale

Anumite informații din acest site pot conține declarații previzionale în conformitate cu prevederile referitoare la „sfera de siguranță” din Legea privind reforma litigiilor valorilor mobiliare private din 1995. Aceste declarații previzionale implică riscuri și incertitudini, cum ar fi cererea de produse, acceptarea de către client și piață, efectul condițiilor economice, concurență, prețuri, dificultăți de dezvoltare, riscuri valutare, costuri de capital, certificare continuă de către asociațiile de carduri de credit, capacitatea de a consuma și integra achizițiile, precum și alte riscuri enumerate în declarațiile societății depuse la Agenția pentru valori mobiliare și operațiuni bursiere, inclusiv cel mai recent Formular 10-Q sau Formular 10K depus, după cum este cazul. Global Payments nu își asumă nicio obligație de a revizui oricare din aceste declarații pentru a reflecta circumstanțe viitoare sau apariția unor situații neprevăzute.

Informații furnizate

Toate informațiile furnizate companiei Global Payments prin acest site vor fi considerate a fi și vor rămâne proprietatea Global Payments, iar Global Payments va fi liberă să utilizeze, pentru orice scop, orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în informațiile furnizate de un vizitator al acestui site firmei Global Payments, prin intermediul site-ului. Global Payments nu va fi supusă niciunei obligații de confidențialitate cu privire la informațiile furnizate, cu excepția cazurilor agreate de entitatea Global Payments într-o relație de client direct sau a cazurilor în care legea prevede sau dispune în mod specific altfel. Nicio prevedere din prezentul nu va fi interpretată ca o limitare sau reducere a responsabilităților și obligațiilor pe care Global Payments le are față de clienți, în conformitate cu Declarația de Confidențialitate a Global Payments.

Disponibilitate

Prezentul site nu este destinat distribuirii sau utilizării de către orice persoană sau entitate în orice jurisdicție sau țară unde respectiva distribuire sau utilizare ar contraveni legilor sau reglementărilor locale.

Condiții suplimentare

Anumite secțiuni sau pagini ale acestui site pot conține termeni și condiții separate, care completează termenii și condițiile din prezentul. În cazul unui conflict, se vor aplica termenii și condițiile suplimentare pentru respectivele secțiuni sau pagini.

Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Global Payments își rezervă dreptul de a revizui acești termeni și condiții, în orice moment, fără notificare prealabilă. Se consideră că utilizatorii site-ului au fost informați în legătură cu și obligați să respecte orice modificări ale acestor Termeni și Condiții. Sunteți de acord să revizuiți acești Termeni și Condiții în mod regulat, iar accesarea sau utilizarea continuă a acestui site reprezintă acordul dumneavoastră referitor la orice modificări efectuate.

Legislația aplicabilă

Utilizarea acestui site va fi reglementată de toate legile federale aplicabile ale Statelor Unite ale Americii și de legile statului Georgia, SUA. Prin prezentul, utilizatorii acestui site își dau acordul în ceea ce privește jurisdicția exclusivă și locația instanțelor judecătorești, tribunalelor, agențiilor și a altor organizații însărcinate cu soluționarea litigiilor în Atlanta, Georgia, SUA, referitor la orice litigii (a) care decurg din sau au legătură cu acest site și/sau cu Termenii și Condițiile, (b) în care acest site și/sau acești Termeni și Condiții constituie obiectul propriu-zis, sau (c) în care acest site și/sau acești Termeni și Condiții sunt menționați într-un dosar întocmit în cadrul unui astfel de litigiu.

Prevederi generale

Nu este autorizată utilizarea acestui site în (a) orice mod care nu respectă pe deplin toate prevederile acestor Termeni și Condiții și (b) orice jurisdicție unde utilizarea acestui Site poate încălca orice fel de cerințe legale. Niciun fel de asociere în participațiune, parteneriat, relație de angajare sau de reprezentare nu va lua ființă ca urmare a acestor Termeni și Condiții sau a utilizării acestui site de către dumneavoastră. Acești Termeni și Condiții reprezintă întreg acordul încheiat între dumneavoastră și Global Payments cu privire la acest site și înlocuiesc orice comunicări și propuneri anterioare sau actuale, fie că implică o formă electronică, verbală sau de altă natură, între dumneavoastră și Global Payments cu privire la acest site. Nicio modificare a acestor Termeni și Condiții nu va intra în vigoare decât dacă a fost autorizată în mod specific de către un funcționar al Global Payments. Nicio presupusă renunțare la orice încălcare a acestor Termeni și Condiții nu va fi considerată ca fiind o renunțare la oricare altă încălcare viitoare.

Contact

În cazul în care aveți orice fel de întrebări cu privire la acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected].